Weekend Maturzysty

Wyjazdowe przygotowanie do matury z przedmiotów humanistycznych na poziomie rozszerzonym

Ideą wyjazdów są dwu- lub trzydniowe, weekendowe, sproblematyzowane powtórki materiału do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a także praca z arkuszami maturalnymi z obu poziomów oraz ćwiczenie odpowiedzi ustnych z literatury, historii sztuki oraz nauki o języku.
Weekendy maturzysty to doskonałe powtórzenie i uzupełnienie wiedzy, dotyczącej literatury polskiej i obcej – dawnej i współczesnej, historii sztuki, filmu, teatru, a także ćwiczenia w pisaniu esejów interpretacyjnych oraz esejów polemicznych pod okiem doświadczonych nauczycieli, których uczniowie osiągają na egzaminach maturalnych najwyższe wyniki, są także laureatami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Powtórzenia dają uczniowi możliwość autorefleksji na temat stanu własnej wiedzy oraz bezstresowego uporządkowania i uzupełnienia jej.

Weekend I

Jak skonstruować logiczną i kompozycyjnie spójną wypowiedź pisemną?

Ćwiczenia w wieloaspektowej analizie problemu badawczego, doborze i selekcji tekstów kultury, komponowaniu pracy (tworzeniu funkcjonalnego wstępu, logicznego podziału na akapity, cytowania, zgrabnego puentowania pracy).

Weekend II

W labiryncie znaków, symboli i toposów – praca z tekstami kultury oraz kontekstami

Ćwiczenia umiejętności rozpoznawania znaków kulturowych, toposów i symboli, interpretowania i analizowania ich funkcji w różnych kontekstach.

Weekend III

Odpowiednie dać rzeczy słowo… – ćwiczenia retoryczne i językoznawcze przed maturą ustną

Ćwiczenia w konstruowaniu wypowiedzi ustnej, zadania oratorskie; przypomnienie wiadomości z wiedzy o języku, sprawdzanej na egzaminie maturalnym.

Powtórzenia prowadzone są rewelacyjną, wprowadzaną obecnie do skandynawskich szkół, metodą Myślącej klasy, wykładu, warsztatu i pokazu.