Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja “Humanistyczny Uniwersytet Młodzieży”,zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez: Ewę Juszczak, Katarzynę Kozielską, Iwonę Kulpę – Szustak, Katarzynę Marczyńską , zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A nr 2949/2018 r., sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Nowosielską w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Poznańskiej 32 m. 2w dniu 19 marca 2018 r.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

2. Czas trwania fundacji jest nieokreślony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Fundacja posiada osobowość prawną.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds.edukacji narodowej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§4

1. Celem Fundacji jest działalność w obszarze oświaty i kultury, szczególnie w zakresie wspierania talentów, wyrównywania szans, pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, a takżepromocji kultury oraz kulturalnej, społecznej i obywatelskiej aktywizacji młodego pokolenia.

§5

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

a. inicjowanie i realizowanie działań służących rozwojowi potencjału twórczego i intelektualnego oraz kreatywności i samodzielności poznawczej dzieci i młodzieży,
b. inicjowanie i organizację nowatorskich projektów edukacyjnych o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim,
c. promowanie prospołecznych postaw młodzieży, zaangażowania w bieżące wydarzenia społeczne i kulturalne i twórczego reagowania na nie,
d. promowanie uzdolnionej młodzieży w kraju i za granicą,
e. wspieranie potencjału twórczego osób pozbawionych środków do jego rozwoju, dotkniętych ograniczeniami społecznymi, socjalnymi, środowiskowymi i terytorialnymi w zakresie mobilności edukacyjnej i kulturalnej,
f. organizowanie szkoleń dla pedagogów i animatorów kultury, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie nowoczesnych metod i technik pracy z młodzieżą oraz współpracą z ośrodkami kultury,
g. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, publikowanie treści edukacyjnych oraz popularyzujących naukę i kulturę, we wszelkich dostępnych mediach, w tym w wersji elektronicznej,
h. fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
i. współpracę z lokalnymi podmiotami o charakterze oświatowym, społecznym i kulturalnym w kraju i za granicą,
j. inne działania edukacyjne, oświatowe i kulturalne zgodne z celami Fundacji.

2. Działania opisane w § 5 pkt. 1 litera a-j Statutu są finansowane przez Fundację.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§6

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1200 (jeden tysiąc dwieście złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.

§7

2. Przychody Fundacji pochodzą z:

a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych i innych form ofiarności publicznej,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,
f. inne dochody uzyskane przez Fundację w trakcie prowadzonej przez nią działalności, w tym dochód
g. z działalności gospodarczej.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§8

1. Władzę Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rozdział V. Zarząd Fundacji

§9

1. Zarząd składa się z minimum 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych na 2-letnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy oraz kolejne składy Zarządu powołują Fundatorzy.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione  z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
d. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.

§10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku o zmianę statutu,
h. wnioskowanie o połączenie lub likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać sprawozdanie z działalności Fundacji.

§11

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery  razy w roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§12

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.